ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSPROJEKT
MED UDGANGSPUNKT I STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT

Skole: Vodskov Skole

Udviklingsprojektets titel: Den visuelle tablet skole for børn med autisme

Tidsramme:,
I hvilken periode skal udviklingsprojektet gennemføres og endeligt evalueres?

Oktober 2012 – August 2013

Projektets baggrund:
Hvorfor ønsker skolen udviklingsprojektet?
I K-klasserne på Vodskov skole arbejder vi med børn med autisme. Disse børn har deres styrker i et visuelt og tydeligt struktureret miljø. De udvikler ofte deres kompetencer bedst, når de har undervisningsmaterialer, der er ensartet i deres udtryk og sprogbrug, og hvor nøgleord som forudsigelighed, let overskuelighed og muligheden for gentagelser er stor.En væsentlig del af vores hverdag består i at skabe, vedligeholde og udvide systemer for vores elever, så de kan overskue hverdagen. Støttesystemerne er alle visuelle, og de baseret på piktogrammer og/eller tekst. På mellemtrinnet begynder eleverne at skifte fra en piktogramstøttet hverdag til en tekststøttet hverdag.Mange af eleverne finder stor ro i at sidde ved en skærmaktivitet f.eks. PC, psp, x-boks med videre. En af styrkerne ved disse aktiviteter er, at eleverne er i stand til at holde fokus på aktiviteten i længere tid, end de kan ved andre aktiviteter.Vi ønsker at udnytte det fulde læringspotentiale i anvendelsen af teknologi i samspil med pædagogisk, didaktisk og fagfaglig viden. Teknologi skal ikke “bare” erstatte vores måde at undervise på, den skal redefinere både forberedelse, udførelse og evaluering af undervisning.

Hvilke af målsætningerne i strategiplanen for pædagogisk it vil blive undersøgt/udviklet gennem projektet?

 • Udvikling af it og mediekompetencer hos specialundervisnings lærer og pædagoger.
 • Vi vil gennem projektet få udviklet eleverne og lærernes IT- og mediekompetencer gennem konkret arbejde med udviklingen af pædagogisk og didaktisk praksis.
 • Arbejde med skybaseret undervisningsmaterialer.

Projektets formål og mål:
Hvad vil skolen gerne opnå?

 • Eleverne oplever en højre grad af selvstændighed.
 • Eleverne får stører fagligt udbytte af undervisningen.
 • Eleverne kan holde fokus på skolearbejde i længere tid.
 • Udvidelse af de fysiske læringsrum til også at omfatte de virtuelle læringsrum.

Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre?

 • At eleverne kan anvende en elektronisk kalender for at skabe struktur og overblik i elevernes hverdag.
 • Arbejde med apps og netbaseret undervisningsmaterialer, der giver et ensartet arbejdsflow.
 • Arbejde med skybaseret værktøjer, der gør eleverne uafhængige af platforme

Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare?

 • I hvilken grad kan interessen for skærmaktivitet overføres til struktureret skoleaktivitet?
 • Får eleverne et større udbytte af undervisningen ved brug af tablet enheder?
 • Kan  eleverne  få overblik over hverdagen ved at anvende en dynamisk skriftlig kalender?
 • Bliver eleverne mere motiveret for deres skoleaktiviteter
 • Kan vi indrage forældrene i strukturering af dagligdagen ved hjælp af kalender?

Handlingstiltag:
Organisering af projektet: Planer og aktivitetsbeskrivelser.Hvem gør hvad, hvordan og hvornår?
Oktober – Opstart
Vi ønsker at tage udgangspunkt i andres erfaringer med brug af tablet-enheder for både normale elever og elever med autisme for at få den bedste opstart på ændring af egen praksis. Vi ønsker at få del i andres viden og erfaringer f.eks. med apps og web 2.0 værktøjer vi skal anvende, hvordan vi organiserer skoledagen, undervisning og evaluering, samt hvordan vi inddrager forældrene. Til dette formål vil det være oplagt med en studietur, hvor vi får mulighed for at sparre med andre skoler/lærere, som arbejder med tablets i undervisningen.Alternativt vil et foredrag kunne give en fælles opstart.Fase 1: Studietur – november
Studietur for hele teamet + pæd. it-vejleder + repræsentant fra ledelsen

1. møde (2 timer)

 • Teamet laver konkrete delmål, hvor perioder med tablet- forløb bliver skrevet ind i elevplanerne.
 • Der udarbejdes fælles forældreinformation.
 • De forskellige apps og web 2.0 værktøjer introduceres, eks. kalender, e-bogslæser,  Skoletube, Youtube, WordPress, Google Docs

Fase 2 – november
Indkøb af iPads og nødvendig software til opstart. Oprettelse af div. konti til Apple. Udlevering af udstyr til lærere.
Efteruddannelse af de valgte lærere i anvendelse af iPads og software m.m. (Dette er en løbende aktivitet, der fortsætter i hele projektet)
Faglærerne og pædagoger undersøger markedet for “færdige løsninger” til kalender apps, hvor både tekst og billede kan anvendes.
Faglærerne undersøger markedet for fagligt indhold – løbende aktivitet

Fase 3 – november / december
Planlægning af undervisningsmoduler for integration af elektronisk kalender, til alle aktiviteter for både skole og DUS. Planlægning af forløb i de enkelte fag, så der opnås en fornuftig progression i inddragelsen af tablet enheden, hvor det giver mest mening. Det er vigtigt at tempoet ikke er for hurtigt, da eleverne til tider har brug for lange omstillingsperioder for nye arbejdsformer. (Efter introduktionssemestret vil lærerne og pædagogerne  være mere frie med hensyn til valg af stof og brug af programmer osv.)

Forløbet evalueres (2 timers møde)

Fase 4 – januar 2013
Udlevering af udstyr til elever
Introduktion til udstyr og basis software for elever

Fase 5 – Januar – februar 2013
Integration af kalender til planlægning af hverdagenes aktiviteter begynder.

Undervisningen i de planlagte moduler gennemføres af de forskellige lærere, så eleverne gradvist vænner sig til undervisningssituationen og lærer at løse tekniske problemer m.m.

Forløbet evalueres (2 timers møde)

Fase 6 – marts og resten af året
Fra ca. påske 2013 og frem til sommerferien  vil de enkelte fag kunne afvikle “normale”  undervisningsforløb, hvor iPad’en delvist har erstattet skolebøger, computer til læsning, opgaveskrivning, internetsøgning osv.
Undervejs i forløbet laves evalueringer blandt både elever og lærere, så såvel det faglige, sociale og personlige udbytte kan vurderes og om nødvendigt justeres.

Fase 7 – Sidste evaluering
Opsamling på fase 1-6
Vidensdeling på Vodskov skole hjemmeside

Evalueringsplan:
Hvilke konkrete tegn kan vise, i hvilken grad målene bliver indfriet?
Eleverne anvender elektronisk som en naturlig del af deres hverdag
Forældrene anvender elektronisk kalender til at strukturer  hverdagen
Eleverne bruger ipad på lige fod med traditionelle undervisningsmaterialer
Lærerne anvender ipad på lige fod med traditionelle undervisningsmaterialerLøbende evaluering
Vi beskriver løbende vores erfaringer på en blog (http://denvisuelletabletskole.blogspot.dk/) og en facebook side, hvor vi supplerer med både vejledninger, teoriafsnit og linker til andre relevante sider.Hvordan og hvornår skal den endelige evaluering foregå?
Juni 2013
Blog og oplæg til fælles PLC – samling 2013Hvem er praktisk ansvarlig for evalueringen?
Per Ramy og Peter Smalbro Formidlingsansvarliges navne:Per Ramy Vilkår og økonomi:
Er der særlige forudsætninger, der skal være afklaret i forbindelse med projektet?
Hvilke ressourcer ansøger skolen om?
1.stk apple tv – 688
4 stk ny ipad wifi 32 gb – 4 * 3451
6 stk ipad  ny ipad wifi 16 gb – 6 * 2353
10 stk beskyttelses cover  – 10*193indkøb af apps. 10x 500,-Samlet søges der om kr. 35.540 .- Kontakt med konsulenter, øvrige skoler og andre samarbejdsparter:
Hvilke aftaler har I indgået for at sikre det bedst mulige forløb af projektet?
Ved projektets start forsøger vi at finde samarbejdsparter for at sikre det bedst mulige forløb af projektet Tovholders navne:Per RamyDato og skolelederens underskrift:26/9 – 2012